Artykuł sponsorowany

Na czym polega podział nieruchomości przez geodetę?

Na czym polega podział nieruchomości przez geodetę?

Podział nieruchomości to proces, który może być konieczny z różnych powodów, takich jak sprzedaż części działki, dziedziczenie, czy zmiana granic. Geodeta odgrywa kluczową rolę w tym procesie, ponieważ to on dokonuje pomiarów i sporządza dokumentację niezbędną do przeprowadzenia podziału. W artykule omówimy, na czym dokładnie polega praca geodety przy podziale nieruchomości oraz jakie są etapy tego procesu.

Etap 1. Przygotowanie do podziału

Przed przystąpieniem do podziału nieruchomości, geodeta musi zgromadzić wszelkie niezbędne informacje dotyczące działki. Należy do nich m.in. numer ewidencyjny, powierzchnia, a także dane związane z granicami i sąsiedztwem. W tym celu geodeta korzysta z dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, takiej jak mapy ewidencyjne czy operaty szacunkowe. Następnie ustalane są cele podziału oraz sposób jego realizacji, co jest uzgadniane z właścicielem działki lub innymi zainteresowanymi stronami.

Etap 2. Wykonanie pomiarów geodezyjnych

Kolejnym krokiem jest wykonanie pomiarów geodezyjnych na terenie działki. Geodeta dokonuje precyzyjnych pomiarów za pomocą specjalistycznego sprzętu, takiego jak tachimetr czy GPS. Celem tych pomiarów jest ustalenie dokładnych granic działki oraz wyznaczenie nowych linii podziałowych. W trakcie tego etapu geodeta może również zaktualizować istniejące pomiary, jeśli okaże się, że są one nieaktualne lub błędne.

Etap 3. Sporządzenie dokumentacji podziałowej

Po przeprowadzeniu pomiarów geodezyjnych, geodeta sporządza dokumentację podziałową. Składa się ona z mapy podziałowej, na której zaznaczone są nowe granice działek oraz ich numery ewidencyjne, oraz opisu technicznego, zawierającego szczegółowe informacje na temat powierzchni, kształtu i położenia każdej z nowo powstałych działek. Dokumentacja ta jest niezbędna do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz do przeprowadzenia transakcji związanych z nieruchomościami.

Etap 4. Uzgodnienia i wprowadzenie zmian w ewidencji

Ostatnim etapem procesu podziału nieruchomości jest uzyskanie zgody wszystkich zainteresowanych stron na przygotowaną przez geodetę dokumentację podziałową. Następnie geodeta przekazuje ją do odpowiedniego urzędu, gdzie dokonuje się wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków. Dopiero po zakończeniu tego etapu podział nieruchomości w Żywcu jest uznawany za prawomocny, a nowe działki mogą być swobodnie sprzedawane, dzierżawione czy dziedziczone.